0

SUPPORT


บริษัท ไทย นาโน เฮ้าส์​ จำกัด ให้ความสำคัญในการให้บริการหลังการขายให้กับตัวแทนผลิตประจำจังหวัด ตัวแทนจำหน่าย และ ลูกค้าทั่วไป เพื่อให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ นาโน ของเราได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเราเปิดขายบริการดังนี้
  1. การสร้างโครงการตัวอย่าง เพื่อใช้ในการอ้างอิง 
  2. การออกแบบสถาปัตยกรรม
  3. การออกแบบวิศวกรรม และการเซ็นต์ออกแบบ 
  4. การจัดอบรม ทั้งที่ศูนย์อบรม ชัยบาดาล เชียงใหม่ 
  5. การจัดอบรมสัญจร ที่จังหวัดของตัวแทน เพื่อช่วยเหลือตัวแทนในการกระตุ้นตลาด
  6. การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งรายการทีวี วิทยุ นิตยสาร และ หนังสือพิมพ์
  7. การให้คำปรึกษาโครงการ
  8. การจัดประชุมประจำปีให้กับตัวแทน ซึ่งจะจัดประชุมประจำปี เพื่อให้ตัวแทนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับทราบความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งจะจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2559 
  9. บริษัทฯ กำลังเร่งพัฒนาระบบ Extranet เพื่อให้ตัวแทนสามารถเข้ามาศึกษาและได้ข้อมูลด้านเทคนิค การตลาด ได้สะดวกรวดเร็ว ตลอดจน การสั่งซื้อสินค้า ได้ง่าย ซึ่งหากระบบเสร็จแล้วจะแจ้งให้ทราบในหน้านี้