0

Jobs

นักศึกษาฝึกงาน สหกิจศึกษา (Student)

2015-05-11 14:58:59

รับนักศึกษาฝึกงาน สหกิจศึกษา (Student)

สาขา : สถาปัตยกรรม วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา
 

- หลักสูตร วศ.บ. สถ.บ.

- ใช้โปรแกรม 3D ได้ดี เช่น Revit ,ArchiCAD, Solidworks,Inventor ,3D Max

- ฝึกงานที่โรงงาน ชัยบาดาล ลพบุรี ที่พักและค่าเดินทางไม่มี

- ทำงาน 5 วัน

- ต้องการทำงานจริงๆ โดยมีอาจารย์ช่วยสอนงานให้ 


ฟอร์มสมัครงาน (กรุณาใส่ข้อมูลตามความเป็นจริง)

ข้อมูลส่วนตัว

ภาพ
E-mail
ชื่อ/นามสกุล
เพศ
, ส่วนสูง cm น้ำหนัก kg
วันเกิด
ศาสนา
สัญชาติ
เชื้อชาติ
หมายเลขบัตร ปชช.
ที่อยู่
จังหวัด
ประเทศ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรศัพท์ มือถือ

การศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย

ประสบการณ์การทำงาน (เริ่มจากล่าสุดก่อน)

ระยะเวลาการทำงาน
เริ่ม ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาการทำงาน
เริ่ม ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ที่รับผิดชอบ

ความสามารถอื่น ๆ

พิมพ์ดีด (คำ/นาที)
ไทย   อังกฤษ
คอมพิวเตอร์
อื่น ๆ