0

คุณสมบัติสารปรับปรุงดินอ่อน (Nano Strong Soil)สารปรับปรุงดินอ่อน (Nano Strong Soil) เป็นสารปอซโซลาน (Pozzolan) ใช้สาวนประกอบหลักเป็นวัสดุเหลือเศษทางอุตสาหกรรม นำมาผสมกับดินเพื่อให้เกิดปฎิกริยาทางเคมีทำให้เกิดความร้อนดูดน้ำออกจากดินเปียก ให้เป็นดินแห้งร่วน ทำให้เม็ดดินที่เปียกหรือดินเลนให้มีน้ำหุ้มน้อยเกิดการขัดกัน ทำให้ดินมีความแข็งแรงกว่าเดิม

ตาราง สัดส่วนการผสม และความแข็งแรง 
ตัวอย่าง ดินเลน
%
สารปรับปรุงดิน
%
ความแข็งแรง,แช่น้ำ 4 วัน
% CBR
1 100 - 1.5
2 80 20 10.7
3 50 50 58.0
4 50 50 58.5

หมายเหตุ : สัดส่วนการผสมเป็นร้อยละของน้ำหนักแห้ง 
ไปหน้าโซลูชั่นNano Strong Soil สมัครอบรมการปรับปรุงดินอ่อน
ด้วยNano Strong Soil
สนใจติดต่อสั่งซื้อNono Strong Soil