0

About Thai Nano House


บริษัท ไทย นาโน เฮ้าส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ต้องการพัฒนาระบบการสร้างบ้านพักอาศัยตามความต้องการของเจ้า ของบ้านที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น บ้านที่มีขนาดเล็กกว่าเดิม ดูแลรักษาง่าย เย็นสบายขึ้นกว่าเดิม ต้านภัยพิบัติ (Disaster Resistant) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Friendly) เจ้าของบ้านสามารถเลือกทำได้เองแบบ DIY.

บริษัทฯเน้นการศึกษา วิจัย พัฒนา ผลิต ออกแบบก่อสร้างแบบครบวงจรด้วยบริษัทฯเอง และมุ่งในการเปลี่ยนแปลง 3 ส่วน คือ

1. ขบวนการก่อสร้าง (Construction Processes) โดยทำการศึกษาการก่อสร้างแบบใหม่ๆทั้งโลก เพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้น

2. วัสดุก่อสร้าง (Materials) โดยเน้นพัฒนาวัสดุใหม่ๆ โดยเฉพาะคอนกรีตที่ตรงตามลักษณะการใช้งาน เพื่อให้มีราคาถูกลงกว่าเดิม เก็บสต็อควัสดุได้ง่าย ใช้วัสดุท้องถิ่นให้มากที่สุด

3. เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง (Tools and Equipments) โดยการพัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสมกับการก่อสร้างบ้านและลดแรงงานคนลง โดยบริษัทฯเน้นในการพัฒนาระบบ วัสดุ เครื่องมือด้วยตนเอง เป็นการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด

บริษัท ไทย นาโน เฮ้าส์ จำกัด เน้นการขายโซลูชั่นการผลิตให้กับผู้ที่สนใจลงทุนในแต่ละจังหวัด เพื่อลดค่าขนส่งจากส่วนกลาง ใช้แรงงานท้องถิ่น เพื่อเป็นการกระจายรายได้ในชุมชน เกิดการพึ่งพากันเองในชุมชุนให้มากที่สุด โดยให้ตัวแทนผลิตต่างๆเติบโตไปด้วยกันกับเรา โดยเราเป็นผู้ดำเนินการตลาด ประชาสัมพันธ์แบบครบวงจรให้เอง โดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่าย หรือ Royalty ใดๆ ตลอดจนไม่ได้มีเป้าหรือยอดขายมาบังคับ เพื่อให้ตัวแทนฯเติบโตแบบ Organic ให้มากที่สุด เพราะ "สินค้าที่ดีย่อมขายตัวมันได้เอง"

บริษัทฯวางแผนขยายธุรกิจไปทั่วโลกในอนาคตอันใกล้นี้ ในการเปิดขายตัวแทนผลิตและหรือจำหน่าย เพื่อให้คนทั้งโลกได้มีบ้านที่มีคุณภาพ ราคาประหยัด ใช้วัสดุและแรงงานท้องถิ่นให้มากที่สุด

 
 
ชาติชาย สุภัควนิช
Chatchai Suphakawanich

Work Experience:

2010-Present : CEO at Thai Nano House Co.,Ltd.
1998-Present : Founder and President of Twoplus Soft Co.,Ltd.
2005-Present : CEO at Twoplus Training Center Co.,Ltd.

Educations:

- BS. in Construction Management and Technology สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
- MA. รุ่น 2 มหาวิทยาลัยรังสิต
- ใบประกาศนียบัตร ออกแบบอาคารสูง รุ่น 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ใบประกาศนียบัตร อสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่ รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ใบประกาศนียบัตรขั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปศส.3) สถาบันพระปกเกล้า

Trainings :

ผ่าน การอบรมหลากหลายสาขา เช่น การตลาด, การขาย, คอมพิวเตอร์, ISO,ฺ BCP (Business Continuity Planning), Project Management ทั่วโลกกว่า 30 ประเทศ

- Primavera Project Planning (P3) Training, Primavera Systems,Inc. ,Hong Kong
- SAP Academy Course,Thailand
- PLAXIS Geotechnical Engineering,The Netherlands
- Post Tensioning, ADAPT Soft
- 5D Construction Vico Software, Hungary, Finland, USA
- อบรมการดับเพลิงอาคาร ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงราชประชา ปากช่อง
- Dome Construction, Monolithic Dome Institute, Texas,USA 2009
- Arched, Vaults & Domes – Intensive Course, Auroville Earth Institute,India 2013
- Ferrocement – Intensive Course, Auroville Earth Institute,India 2014

Professional Practice: วิศวกรควบคุม สาขาโยธา

Teaching Experience :

- อดีตอาจารย์ประจำวิชา การประมาณราคาก่อสร้างขั้นสูง ภาควิชาบริหารงานก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- ผู้ร่างหลักสูตรและอำนวยการหลักสูตร สาขา คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ สถ.ม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
- ผู้ร่างหลักสูตร เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และการจัดการอุตสาหกรรมก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

- วิทยากรพิเศษ
• หลักสูตรวิศวกรรมโครงสร้างมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• หลักสูตร ศิลปศาสตร์มหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
• หลักสูตร KU-CRE (Real Estate) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การดูงานต่างประเทศ :

USA, Canada, Australia, Austria, Germany, The Netherlands, Hungary, Poland, UK, Greece, Czech, Switzerland, France, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Indonesia, Malaysia, Korea, China, Japan etc.

- โรงงานผลิตวัสดุปิดผนัง StucoFlex, Seattle,USA
- การดูโรงงานผลิตเครื่องจักรกล ประเทศจีน
- การดูงานการก่อสร้างบ้าน Home Defender, Alabama,USA 2014
- การดูงาน World of Concrete 2011,2014, Las Vegas,USA
- อื่นๆ

การทำงานด้านการเมือง :

- อดีต ที่ปรึกษาประธานอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พศ. 2548 วุฒิสภา
- อดีต เลขานุการ คณะกรรมมาธิการ วิทยาศาตร์ และสารสนเทศ วุฒิสภา
  • รศ. เกษม เพชรเกตุ วย. ด้านวิศวกรรมเทคนิค  นอ. วิรัตน์ สมจิตร ด้านยุทธศาสตร์ ผศ. ดร.สาคร คันธโชติ ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ (GREEN)  นพ. ปิยศิลป์ จันทร์ภู่ ด้านการแพทย์และอนามัย   พญ. ตรึงตา จันทร์ภู่ ด้านการแพทย์และอนามัย


บริษัท ไทย นาโน เฮ้าส์ จำกัด บริษัทที่มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้ได้มีคุณภาพมากที่สุด คงทนถาวร ดูแลรักษาง่าย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างรวดเร็ว และราคาประหยัดสุด โดยบริษัทฯเน้นการดำเนินธุรกิจให้ครบ 3 องค์ประกอบอยู่เสมอ คือ

 

1. นวัตกรรม (Innovation)

บริษัทฯมองว่าการมีนวัตกรรมจะทำให้มีสินค้าที่ดีขึ้นกว่าเดิม ถูกลงกว่าเดิม แต่จะขายได้มากขึ้น การมีนวัตกรรมนอกจากจะทำให้องค์กรมีจุดแข็งแตกต่างจากบริษัทอื่นๆที่แค่สินค้ามาประกอบแล้วก็ขายออกไป ทำให้บริษัทจะเกิดความยั่งยืนในระยะยาว

 

2. ความยั่งยืน (Sustainablity)

บริษัทฯเน้นการยั่งยืนเป็น 2 ส่วนคือ การยั่งยืนของทรัพยากรทางธรรมชาติ การนำวัสดุเหลือเศษ (Recycle) ทางการเกษตรมาใช้งาน เพื่อให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้มีทรัพยากรธรรมชาติให้ได้ใช้ เช่น ป่าไม้ แม่น้ำ ลำธาร และความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งบริษัทฯเน้นการพัฒนาองค์กรเพื่อให้มีความยั่งยืนในระยะยาว ให้มีนวัตกรรม และสามารถผลิตวัสดุได้เองให้ครบวงจร เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการทำงานจากหลายๆองค์กรจากภายนอก และการแอบก๊อปปี้สินค้า หรือการเกิดเทคโนโลยีรั่วไหลได้ง่าย

 

บริษัทฯเน้นการไม่เป็นหนี้ในช่วงแรก เพื่อให้องค์กรสามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยสินค้าและเทคโนโลยีของบริษัท ทำให้จะสามารถประเมินความสามารถขององค์กรได้อย่างแท้จริง

 

3. กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ซึ่งโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของบริษัทจะเป็นองค์กรที่เน้นการขายเทคโนโลยี (Technology Transfer) ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในแต่ละจังหวัด ซึ่งใช้เงินลงทุนต่ำ ใช้วัสดุ และแรงงานในท้องถิ่น เพื่อลดการขนย้ายวัสดุสำเร็จรูปจากส่วนกลาง และย้ายถิ่นฐานของแรงงานเข้ามากระจุกตัวในส่วนกลางลง โดยเน้นให้ผู้ประกอบการแต่ละจังหวัดมีความแข็งแรง มั่นคง และเงินหมุนเวียนภายในท้องถิ่นให้มากที่สุด ซึ่งเน้นให้ตัวแทนของบริษัทยืนได้ด้วยตนเองด้วยปัญญา และเป็นพันธมิตรตลอดชีพ (Lifetime Partner) แทนการเป็นแค่ตัวแทนจำหน่าย

 

บริษัท ไทย นาโน เฮ้าส์ จำกัด ยึดมั่นและมุ่งมั่นในปัฏฐานในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบ 3 กรอบนี้อย่างเคร่งครัด


บริษัท ไทย นาโน เฮ้าส์ จำกัด มองเห็นว่าการก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้ดีขึ้นกว่าแบบเดิมๆได้ จำเป็นจะต้องเปลี่ยนขบวนทัศน์ทั้งระบบ (Paradigm Shift) แทนการเปลี่ยนแปลงแค่รูปทรงอาคาร หรือวัสดุเป็นตัวๆ ซึ่งแบบเดิมๆทำให้ไม่สามารถสร้างบ้านพักอาศัยที่สามารถตอบสนองโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัยในยุคปัจจุบันได้

 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะต้องทำทั้ง 3 ส่วน ดังนี้ คือ

 

1. ขบวนการก่อสร้าง (Construction Processes)

บริษัทเน้นเปลี่ยนขบวนการก่อสร้าง ซึ่งจากเดิมเป็นโครงสร้างระบบเสาคาน ให้เป็นระบบที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม คือ ระบบผนังรับแรง (Wall Bearing) ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนการทำเสา คาน ผนังให้เหลือเพียงผนังเพียงอย่างเดียว ทำให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น ใช้แรงงานน้อยลง

 

และบริษัทฯได้ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ระบบการทำงานใหม่ๆที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยมาใช้งาน เพื่อให้เกิดความลงตัวตอบโจทย์ได้มากยิ่งขึ้น

 

2. วัสดุ (Materials)

การก่อสร้างจะถูกลงได้จำเป็นจะต้องมีวัสดุที่เหมาะสมและราคาถูก บริษัทจึงมีนโยบายในการพัฒนาคิดค้นผลิตวัสดุใหม่ขึ้นมาทดแทนวัสดุก่อสร้างแบบเดิมๆ ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน หรือใช้วัสดุเสียเศษ (Recycle) หรือวัสดุท้องถิ่นให้มากที่สุด เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ราคาประหยัดกว่าเดิม

 

3. เครื่องมือและอุปกรณ์ (Tools and Equipments)

เครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจน เครื่องจักรกล เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกในการทำงานให้รวดเร็วขึ้น มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ลดแรงงานคนลงได้ ซึ่งขั้นแรกนี้จะพยายามลดแรงงานที่ใช้ในการขนย้ายวัสดุในหน่วยงาน (Site Logistic) ซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 70%

 

การเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลที่เหมาะสมกับการทำงาน โดยเฉพาะกับรูปแบบการก่อสร้างแบบไทย นาโน เฮ้าส์ ทำให้เราจะทำงานได้ดีขึ้นในทุกมิติ

 

ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย นำเครื่องมือ อุปกรณ์จากทั่วโลกเข้ามาศึกษา ตลอดจนสร้างเครื่องมือขึ้นมาเอง เพื่อให้ได้ราคาถูกที่สุด ดีที่สุด เหมาะสมกับการใช้งานของเรามากที่สุด

 

การเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 หมวด เป็นการเปลี่ยนแปลงขบวนทัศน์ในการก่อสร้างให้ไปในสิ่งที่ดีขึ้น หากวัสดุก่อสร้างถูกลงกว่าเดิมมาก เครื่องมือทำให้ทำงานได้รวดเร็ว เราก็ได้บ้านถูก เร็ว ดี


บริษัท ไทย นาโน เฮ้าส์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขั้นสูง เพื่อใช้ในการศึกษา วิจัย ออกแบบ พัฒนา และก่อสร้าง บ้านและผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อให้ได้วัสดุ และบ้านที่มีคุณภาพ ต้นทุนต่ำ ลดปริมาณวัสดุเสียเศษ ลดการใช้แรงงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

 

ปัจจุบันบริษัทฯ นำเทคโนโลยีการโมเดลรายละเอียดอาคาร BIM (Building Information Modeling) มาใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาวัสดุ ส่วนประกอบอาคาร วิเคราะห์โครงสร้างอาคารด้วยวิธี Finite Element Method (Structural Analysis and Design), การจำลองอาคาร (Simulation), การประมาณราคา, การนำเสนองานออกแบบ (Presentation) โดยเน้นให้เกิดการลื่นไหลของข้อมูลทั้งขบวนการ

 

บริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) ที่สามารถพิมพ์สีและมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกว่า 5.5 ล้านบาท ในการตรวจสอบผลงานออกแบบโมลด์ผลิตภัณฑ์ และอาคาร ซึ่งเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ลงทุนกับเทคโนโลยีในโลกอนาคต

 

ซึ่งในอนาคตบริษัทฯ จะนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อที่จะสามารถผลิตวัสดุพลาสติก เหล็กขึ้นรูป (Cold formed Steel) เพื่อให้สามารถนำไปประกอบติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว

บริษัท ไทย นาโน เฮ้าส์ จำกัด เน้นการพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างเองแบบครบวงจรให้มากที่สุด ตั้งแต่การออกแบบ การวิจัย การทำต้นแบบ การทดสอบ การผลิต การตลาดแบบครบวงจรแบบยั่งยืน

 

จึงลงทุนพัฒนาโครงการขึ้นมาเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของบริษัทให้มากที่สุด โดยเรียกชื่อโครงการนี้ว่า " Nanotopia" ซึ่งโครงการนี้ประกอบด้วย

 

1. Nano Factory ซึ่งเป็นโรงงานขนดเล็ก สำหรับการผลิตวัสดุก่อสร้างเอง โดยเน้นใช้พลังงานน้อย ไม่สร้างมลพิษทั้งทางเสียง กลิ่น และ ควัน ให้แก่ชุมชน และ เพื่อให้ง่ายในการกระจายสินค้าให้กับตัวแทน

2. Nano Camp เป็นที่พักอาศัยให้กับคนงาน และ พนักงานที่เป็นอาคารถาวร เพื่อให้คนงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่อยู่อาศัยมีสุขอนามัยที่ดี โดย Nano Camp จะเป็นการทดลองการก่อสร้างแบบใหม่ๆในระดับ Prototype ไปในตัว เพื่อเป็นการทดสอบภาคสนามจริง (Full Load Test)

3. Nano Farm เป็นฟาร์มผัก ผลไม้ที่ปลอดสารพิษ เน้นการเกษตรอินทรีย์ในการเพาะปลูก โดยพืชผักผลไม้เป็นเกษตรผสมผสาน เพื่อหลีกเลี่ยงแมลงรบกวน โดยเน้นให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ คนงาน และ ผู้มาอบรมและมาพักที่รีสอร์ท ได้กินผักและผลไม้ที่ปลูกเอง

4. Nano Resort รีสอร์ทขนาดเล็ก เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมาพัก และบุคคลภายนอกทั่วไปที่ต้องการมาพักผ่อนตากอากาศ ดูวิวที่สวยงาม ดูดวงดาวตอนกลางคืน

5. Nano Learning Center ศูนย์อบรมความรู้สาขาต่างๆเล็กๆที่จะเชิญปราชญ์สาขาต่างๆเข้ามาแบ่งปันให้กับผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แบบง่ายๆ

 

โดยขณะนี้กำลังก่อสร้างส่วนโรงงานก่อน เพื่อให้มีรากฐานที่ดี เหมาะสม หากโรงงานเสร็จแล้วจะเริ่มก่อสร้างในส่วน Nano Camp เพื่อให้คนงานได้พัก และจะเริ่มทำการผลิตเป็นระบบอุตสาหกรรม แล้วจะเริ่มสร้าง Nano Resor และ Nano Farm

 

บริษัท ไทย นาโน เฮ้าส์ จำกัด มุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้างครบวงจร ซึ่งได้จดสิทธิบัตร และ ความลับทางการค้า เพื่อปกป้องลิขสิทธิ์ทางปัญญา ซึ่งในอนาคตบริษัทฯจะจดสิทธิบัตรกว่า 50 สิทธิบัตร และก่อนขยายไปยังประเทศใด จะทำการจดสิทธิบัตรในประเทศนั้นๆก่อน


บริษัท ไทย นาโน เฮ้าส์ จำกัด ได้ศึกษา พัฒนา วิจัย ออกแบบก่อสร้างบ้านพักอาศัยมาจำนวนมาก จึงได้กำหนดมาตรฐานการก่อสร้างบ้านพักอาศัยใหม่ เป็น บ้าน 6 มิติ (สงวนลิขสิทธิ์) โดยบ้านออกแบบพัฒนาโดย บริษัท ไทย นาโน เฮ้าส์ จำกัด ต้องผ่านมาตรฐานทั้ง 6 มิติ ดังนี้ :

     1. ค่าก่อสร้างต่ำ (Low Cost) โดยพยายามให้มีราคาค่าก่อสร้างต้นทุนต่ำกว่าการก่อสร้างบ้านทั่วไปด้วยวิธีเดิมๆ (Conventional Method) มากกว่า 50-70 %
     2. รวดเร็ว (Speed) โดยพัฒนาระบการก่อสร้างให้รวดเร็วมากที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมลง โดยการบริหารและขบวนการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการนำเอาเทคโนโลยีการโมเดลรายละเอียดอาคาร BIM (Building Information Modeling) มาช่วยออกแบบและก่อสร้าง เพื่อลดข้อผิดพลาดลง
      3. คงทนถาวร (Durable) โดยออกแบบให้มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ลดการซ่อมบำรุงลง (Low Maintenance) ปลอดสนิม และปลวกแมลงเข้ามากัดกิน
      4. สุขภาพดี (Healthy) ซึ่งบ้านออกแบบให้ใช้วัสดุที่เหมาะสม เพื่อให้บ้านปลอดจากแมลง สัตว์พาหะนะ นกหนู ปลวก เชื้อรา เชื้อโรคเข้ามารบกวนผู้อยู่อาศัย โดยการออกแบบบ้านออกแบบให้เป็นมิตรกับผู้สูงวัย และคนพิการ ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
      5. ต้านภัยพิบัติ (Disaster Resistant) สามารถต้านภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ดีกว่าบ้านทั่วๆไป เช่น แผ่นดินไหว ลมพายุ ลูกเห็บ เพลิงไหม้ น้ำท่วม เป็นต้น
      6. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ECO Friendly) โดยพยายามให้วัสดุเหลือเศษทางการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มากที่สุด วัสดุที่ใช้ต้องไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม คนทำงาน และผู้ใช้ โดยใช้วัสดุให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ประหยัดพลังงานในหน้าร้อนและหน้าหนาว

บริษัท ไทย นาโน เฮ้าส์ จำกัด จัดระดับมาตรฐานของบ้านพักอาศัยเป็น 4 ระดับ เพื่อให้ง่ายในการเข้าใจ โดยแบ่งดังนี้ :

 

1. Basic Level ซึ่งระดับมาตรฐานนี้เป็น ระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามอัตภาพ โดยเน้นใช้วัสดุระดับเกรด C แต่มีคุณภาพ หรือเพื่อให้มีการสามารถเพิ่มได้เองภายหลัง

 
 
 

2. Standard Level ระดับนี้เป็นระดับที่เริ่มมีความสวยงาม สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ใช้วัสดุระดับเกรด B

 

3. Gold Level ระดับนี้เริ่มเป็นการ upgrade จากระดับ Standard เพื่อให้ได้ใช้วัสดุที่มีราคาสููงมากขึ้น เช่น ลายกระเบื้องที่สวยงามขึ้น เป็นต้น

4. Platinum Level เป็นระดับสูงสุด ที่มีการพิจารณาเรื่องบ้านประหยัดพลังงานมากกว่าทุกระดับ และ การใช้วัสดุที่มีราคาหรือความสวยงามมากยิ่งขึ้น โดยยังเป็นวัสดุภายในประเทศ เกรด A

ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับมาตราฐานแต่ละระดับ สามารถดูเพิ่มเติมได้ในแบบบ้านแต่ละแบบ หรือ รายละเอียดสินค้า (Product Description)