http://thainanohouse.justmakeweb.com

0

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็ปไซต์ใหม่ของ Thainanohouse.com ซึ่งกำลังพัฒนาเว็ปย่อยแต่ละโซลูชั่น ซึ่งจะทำให้ท่านได้ข้อมูลที่รวดเร็ว กระชับ ครบถ้วน และ Update ล่าสุด

          ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็ปไซต์ของ บริษัท ไทย นาโน เฮ้าส์ จำกัด บริษัทพัฒนาระบบการก่อสร้างอาคารสมัยใหม่แบบครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ผู้ต้องการมีบ้านในปัจจุบันที่ต้องการบ้านขนาดเล็ก ราคาประหยัด (Low Cost) รวดเร็ว (Fast) คงทนถาวร (Durable and Low Maintenance) สุขภาพดี (Healthy) ต้านภัยพิบัติ (Disaster Resistant) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Friendly) โดยเน้นการขายโซลูชั่นให้กับผู้สนใจลงทุน ไปผลิต จำหน่าย ติดตั้ง และรับเหมา ในแต่ละจังหวัดของตน เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ง และเน้นใช้แรงงานท้องถิ่น เพื่อเป็นการกระจายรายได้ เพื่อความยั่งยืน
เปิดอบรมหลักสูตรการก่อสร้างบ้านพักอาศัย
เพื่อผู้ที่สนใจทั่วไป ช่างก่อสร้าง สถาปนิก วิศวกร
เปิดอบรมหลักสูตรการก่อสร้างบ้านพักอาศัย
เพื่อผู้ที่สนใจทั่วไป ช่างก่อสร้าง สถาปนิก วิศวกร
บริษัท ไทย นาโน เฮ้าส์ จำกัด ได้รับความสนใจ
จากสื่อสารมวลชนทุกแขนงอย่างต่อเนื่อง
 
อิฐบล็อค นาโน

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็ปโซลูชั่น อิฐบล๊อค นาโน (Nano Block) ซึ่งเป็นนวัตกรรมการก่อสร้างแบบใหม่ที่เป็นการทำให้ขบวนการก่อสร้างที่ยาวนานและซับซ้อนทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น รวดเร็วขึ้น ประหยัดขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ สร้างได้เอง (DIY)